گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی

ساخت وبلاگ
چکیده : گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی جوامع در حال جنگ، منازعات و جنایات فراوان ر... با عنوان : گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی بخوانید :

گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی

جوامع در حال جنگ، منازعات و جنایات فراوان را تجربه می کنند. کشتار مردمان بی گناه در حین جنگ، تلفات کودکان و زنان به صورت گروهی، بمباران مناطق مسکونی و غیر نظامی همجنان ده ها جنایات دیگر در تاریخ جوامع در حال جنگ رخ داده است. اما جامعة که در آن حکومت انتخابی موجود بوده و مشکلات تروریستی به شکل نامنظم و مقطعی و در قالب جنگ های گوریلایی و جود داشته باشد، به سختی می شود جنایات علیه بشریت را در آن توجیه نمود. بررسی و توجیه نمودن جنایات که در کشورهای درگیر جنگ اتفاق می افتد در جامعة دارای نظام مردم سالار نشان دهندة دو نکته است. نخست: اینکه دولت موجود به هر دلیل که هست و با هر عنوان که باشد توانایی و ظرفیت ادارة جامعه را ندارد. دوم: ظن آن می رود که حلقه های قدرتمند در درون نظام وجود داشته و همسوی و همگرایی با جنایت پیشه گان دارند. هر دو فرضیه بالا در چنین فضای اگر ثابت هم نگردد، اثرات بسیار مخرب در بدنة نظام و جامعه دارد. زیرا بدبینی، افزایش عمق شکاف ها میان مردم و دولت را در پی دارد و دقیقاً این همان کندن قبر نظام بدست گردانندگان خود نظام در یک جامعه است.

با این حال کشور افغانستان چی خوب و چی بد، دارای نظام انتخابی است که در حال حاضر با امکانات یک دولت و پشتبانی جامعة جهانی به حیات خویش ادامه می دهد. با موجودیت همین نظام در این جغرافیا جنایات بسیار وحشتناک و بی سابقه در تاریخ کشور رخ می دهد. کشتار مردمان بی گناه، محاکمه های وحشت آفرین صحرایی، مثله کردن به شکل فجیع آن، انتحار و انفجار در مراکز دینی و عبادی و کشتن انسان های بی گناه و ده ها جنایات دیگر رایج در این ملک. افزون بر انواع جنایات متذکره، دوران حکومت وحدت ملی مدل های بی سابقة از جنایات در این کشور آغاز شده و در حال ترویج است. به قول خیلی از مدعیون، در تاریخ بیش از پنج هزار سالة این خطه به ندرت دیده می شود. که در مرکز حکومت و در کنار مرماندهی ارشد کشور، یک زن به اتهام دروغ و ناروا، مظلومانه، ابتدأ با مشت و لگد نیم جان ساخته شود و بعد بدنش را عریان نموده و به انسانیت اش صدها نوع توهین رواداشته و پس از آن بدن پاره پارة آن را به شکل وحشت آفرین سوزانده و به جسد ذغال شدة او گروهی خندیدند و غیرت شان را اینگونه در سایة حکومت وحدت ملی به رخ هفت ملیارد انسان قرن بیست و یک کشیدند. نمونه های دیگری از این قبیل جنایات در گوشه های دیگر این کشور رخ داده است که نظیرش را کمتر می توان پیدا کرد. در کنار این همه ددمنشی ها مسألة شرم­آور و ننگین برای حکومت وحدت ملی موضوع گروگان کیری مردمان بی گناه و ترویج مسافر کشی است که در این دوسال اخیر در شاه راه ها و راه های مواصلاتی کشور اتفاق می افتد. جنایت راه گیری و کشتن مسافران بی گناه اغم از مرد، زن، پیر، جوان و اطفال شاید در تاریخ خیلی از جوامع سابقه نداشته باشد. اما متأسفانه این مشکل نه تنها یکبار و یا در یک منطقه، بلکه در حال تکرار و ترویج سراسری است در این کشور.

به گروگان گرفتن مافران بی گناه و عابر در ولایت زابل و ماندن آنان ماها در اسارت و خاموشی و عدم اقدامات عملی از جانب حکومت وحدت ملی و میران ارشد این حکومت در قبال این موضوع کار بجای رسید که این فاز مسافر کشی و گروگان گیری در کشور آغاز گردد. مافرین بیگناه که در زابل به گروگان گرفته شد و بانشانة خاصی ماها در گرو بودند. در نهایت به صورت بسیار وحشیانه، این مسافرین که مرد، پیرزن هفتاد ساله، طفل نه ساله و همه را سر بریدند. با تأسف این جنایت ضد بشریت هیچ خم بر ابروی حکومت وحدت ملی نیاورد؛ تا کمی متوجه مسؤلیت های خویش شود. به گروگان گرفتن نزدیک به دوصد نفر مسافر عابر و بی گناه در شاه راه کندز- تخار و بعد کشتن دها تن از آنان، گم بودن چندین نفر دیگر از آنها تا هنوز، به گروگان بردن دها تن دیگر باز دهمین شاه راه، کشتن بی رحمانه مسافران در راه ولسوالی اندر غزنی جنایات هست که به شکل حساب شده در حال گسترش است. ترویج وحشت، راه گیری و مسافر کشی پیام و پیامده بسیار منفی و مخرب برای دولت و جامعه ما دارد. چرا دولت جدی عمل نمی کند؟ چرا دولت واکنشی عمل می نماید؟ و ده ها پرسش جدی دیگر نزد مردم وجود دارد. اینها مسایل اند که نظام کنونی را به چالش روبرو می سازد و حتی بقای شان را مورد تهدید قرار می دهد.بنابر این جلوگیری از گروگان گرفتن مردمان بی گناه و مسافر کشی در راه ها با هر عنوان که باشد باعث بقأ و نیک نامی این نظام در تاریخ کشور است. اما تداوم چنین وضعیت توحش گری، با پالیسی های غلط تضرع از جانب دولت به بحران بردن کشور است و نابود نمودن تمامی دستآورد های گذشتة جامعه خواهد بود.

تبرغنک سبزگروگان گیری و تیراندازی در تهران,گروگان گیری واقعی,گروگان گیری ویکی,گروگان گیری وحشتناک,گروگان گیری ویکی پدیا,گروگان گیری و کشتار مسلحانه,گروگان گیری وحشیانه,گروگان گیری و نوپو,...
ما را در سایت تبرغنک سبز دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت: 2:53