تبرغنک سبز

مطالب مرتبط

ماتریالیسم تاریخی راه توده

افغانستان به کجا می رود؟

افغانستان به کجا می رود؟ دقیقا دو سال است از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد. این مدت مملو است از ناکامی ها و مشکلات بزرگ و فاجعه آفرین. انتحاری های پی در پی در شهر کابل مرکز حکمروایی آقایان دکتر غنی و عبدالله، خواب را از چشمان انسان های این شهر گرفته است؛ هیچ کسی امید ندارد، وقتی صبح از خانه بیرون می شود، که عصر به خانه می آید، یا که راهی خانه ابدی می شود؟. نا امیدی مبتنی بر نا امنی روز افزون در سراسر کشور و بخصوص در بزرگ شهری چون کابل در دیدگان همة شهروندان به وضوح دیده می شود. شهر کابل تبدیل به شه

نمایش ادامه مطلب


عاشورا باور، فلسفه و مکتب است؛ نه سنت و عنعنة اجتماعی

حسین از من است و من از حسین، این قول معروف و مشهور پیامبر اسلام است. تحلیل این جملة کوتاه خیلی پویا و ارزنده است. یکی از معانی و برداشت که از این جملة پیامبر می شود این است که امام حسین، عمل و رفتار هایش ادامة فعالیت های پیامبر است. کار امام حسین دقیقا ادامة همان عمل است که آغاز گرش پیامبر اسلام بود. کنش و جبهه گیری امام حسین در برابر طاغوت زمان و فریاد اصلاح دولت و امت اسلامی تداوم راهیست که از حضرت محمد (ص) شروع شده بود. با اندک تفاوت که در زمان پیامبر ظاهر و باطین مخالفان اسلام هویدا بود و سم

نمایش ادامه مطلب


نبود همبستگی و وفاق سیاسی در کشور

جوامع پس از بحران و یا در حال گذار، شکست و ریخت های اساسی را تجربه می کنند. گاهی این کاستی ها خیلی عمیق و در ذات خود بحران ساز هستند؛ اما می شود با نیروی قوی و ارادة ملی گرا، ترقی محور و به دور از تعصب های تنگ قبیلوی به تمامی این معضلات اجتماعی و سیاسی فایق آمد. یکی از متغییر های بنیادین در روابط اجتماعی و سیاسی برای بیرون رفت از بحران های این چنینی آگاهی عامة مردم است. آگاهی و معرفت عمومی از سرنوشت مشترک در جغرافیای مشترک و در حوزه فرهنگی مشترک زمینه را برای نزدیک شدن، زیر چتر بنام ملت فراهم می

نمایش ادامه مطلب


ماتریالیسم تاریخی

قابل توجه بازدید کننده گان غزیز، اینکه این مقاله برای کنفرانس صنفی درمضمون فلسفه تاریخ تهیه شده بود . 800x600 ماتریالیسم تاریخی فهرست مطالب : مقدمه ...........................................................................الف تعریف ماتریالیسم تاریخی................................................... مادی بودن هویت تاریخ ....................................................   تقدم ماده برروح ............................................................. تقدم نیازهای مادی برنیازهای معنوی .......

نمایش ادامه مطلب


نگاهی به اقدامات فرهنگی و تمدنی شاهرخ تیموری و ملکه گوهرشاد در هرات

نگاهی به اقدامات فرهنگی و تمدنی شاهرخ تیموری و ملکه گوهرشاد در هرات چکیده: دوره تیموریان هرات یکی از دوره های مهم در تاریخ تمدن اسلامی است. این دوره به صورت جدی اش از زمان سلطنت شاهرخ میرزای تیموری آغاز می شود و تا انتهای حاکمیت سلاطین این خاندان در خراسان با مرکزیت هرات دوام پیدا می کند. در چارچوب این پژوهش به اقدامات فرهنگی و تمدنی شاهرخ و ملکه گوهرشاد زن او پرداخته شده است. فرایند این تحقیق در پی رسیدن به پاسخ پرسش اساسی "نقش شاهرخ و گوهرشاد در ترقی تمدن هرات چیست"؟ سازماندهی گردیده و با روش ماتریالیسم تاریخی راه توده

نمایش ادامه مطلب


استبداد دموکراسی در افغانستان

جغرافیای که مدتی است بنام افغانستان شهرت دارد، در طول دوران عمرش نظام ها و حکومت های مختلف را آزموده است. حکومت های دیکتاتوری و اریسطو کرات، فئودالی و اشرافیت گرایی، حکومت های فرد محور خاندانی و میراثی، جمهوری های خود کامه، چب گراها، راستی ها، انقلابی ها، اسلامیست ها و دموکراسی. همه کارکرد منفی و تجربه تلخ آنان در دل تاریخ این سرزمین، گذشتة سیاه و تاریک را نشان می دهد. بعضی از نظام ها طبیعت شان ایحاب می کنند که خشونت محور باشند و مردم به عنوان بستر حاکمیت، محکوم به پیروی بدون قید و شرط آنان معری

نمایش ادامه مطلب