تبرغنک سبز

مطالب مرتبط

ماتریالیسم تاریخی به زبان ساده

آخرین جستجوها

ماتریالیسم تاریخی


http://0798482312o.niloblog.com/p/10

قابل توجه بازدید کننده گان غزیز، اینکه این مقاله برای کنفرانس صنفی درمضمون فلسفه تاریخ تهیه شده بود . 800x600 ماتریالیسم تاریخی فهرست مطالب : مقدمه ...........................................................................الف تعریف ماتریالیسم تاریخی................................................... مادی بودن هویت تاریخ ....................................................   تقدم ماده برروح ............................................................. تقدم نیازهای مادی برنیازهای معنوی .......

نمایش ادامه مطلب


دولت آل بویه


http://0798482312o.niloblog.com/p/9

تاریخ آل بویه مقدمه ........... چکیده ........... واژه گان کلیدی …… آل بویه وبستراجتماعی سیاسی ان ............ زنده گی نامه  بنیان گذارآل بویه وچگونگی به حکومت رسیدن انها ..............      الف : آل بویه فارس ............       ب  : آل بویه عراق ...........      ج   : آل بویه ری همدان واصفهان ............. روابط خارجی وداخلی حکومت آل بویه ................ آ ل بویه وگسترش فرهنگ وتمدن اسلامی .......... نقش حکومت آ ل بویه درگسترش تشیع ................ عوامل فروپاشی حکومت ..........

نمایش ادامه مطلب


معرفی اجمالی پروفسور هانری کربن


http://0798482312o.niloblog.com/p/8

این مقاله ی کوتاه در مورد مستشرق و اسلام شناس وشیعه شناس فرانسوی است که در کنفرانس های صنفی دوره ی ماستری ارائه شده بود. معرفی هانری کربن مقدمه .............. زندگی نامه پور فسور هانری کربن............. هانری کربن و کتابخانه استانبول................ چگونگی تمایل هانری کربن به شناخت اندیشه اسلامی، به ویژه شیعه ............. هانری کربن و عرفان شیعی .................. اثار هانری کربن در مورد اسلام و شیعه .......... معرفی اجمالی تاریخ فلسفه اسلامی............... نتیجه گیری ...............

نمایش ادامه مطلب


نگاهی به اقدامات فرهنگی و تمدنی شاهرخ تیموری و ملکه گوهرشاد در هرات


http://0798482312o.niloblog.com/p/7

نگاهی به اقدامات فرهنگی و تمدنی شاهرخ تیموری و ملکه گوهرشاد در هرات چکیده: دوره تیموریان هرات یکی از دوره های مهم در تاریخ تمدن اسلامی است. این دوره به صورت جدی اش از زمان سلطنت شاهرخ میرزای تیموری آغاز می شود و تا انتهای حاکمیت سلاطین این خاندان در خراسان با مرکزیت هرات دوام پیدا می کند. در چارچوب این پژوهش به اقدامات فرهنگی و تمدنی شاهرخ و ملکه گوهرشاد زن او پرداخته شده است. فرایند این تحقیق در پی رسیدن به پاسخ پرسش اساسی "نقش شاهرخ و گوهرشاد در ترقی تمدن هرات چیست"؟ سازماندهی گردیده و با روش

نمایش ادامه مطلب


باطلاق حکومت پیشین و پای لنگ حکومت وحدت ملی:


http://0798482312o.niloblog.com/p/6

افغانستان در میان کشور های منطقه شاید تنها کشوری باشد که در آن نظام سیاسی اش بیشتر از همه تابع متغییر های قومی و قبیلوی است. ساختار و چارچوب نظام های سیاسی در این ملک تحت تأثیر مرزبندی های اجتماعیست. بنابر این پروسة دموکراسی رایج در کشور نیز متأثیر از همین رنگ ها و ساختارها بوده است. نقطة ضعف چنین نظام ها اساساً این است که نمی توانند آنچه که به نفغ همه گروه های اجتماعی در یک جغرافیا باشد آن را در محراق توجه و فعالیت شان قرار دهد. یا به عبارت دیگر، چنین نظامها نمی توانند کنش بنیادین برای توسعه هم

نمایش ادامه مطلب


جنبش های بیدارگر در جامعه


http://0798482312o.niloblog.com/p/5

قبول زندگی اجتماعی با اختیار و اراده تنها منوط به نوع انسان است. حیوانات دیگر زندگی به صورت اشتراکی داشته و دارند، اما سازوکار در این نوع زندگی ماهیتاً تفاوت دارد با آنچه در میان افراد انسانی رایج است. انسان ها علاوه بر غرایز طبیعی و نیاز، مناسبات اختیاری و ارادی دارند که ریشه های عقلی، عاطفی و ارزشی آنها برجسته است. گرچه این پیوند ها گاهی یا اغلباً آمیختة با نیاز های می گردد؛ اما واقعیت زندگی اجتماعی بشر این است که در کنار نیاز ها، پیوند ها و وابستگی های دارند که در آن اختیار و قدرت عقلانیت سهم

نمایش ادامه مطلب


محراقی ساختن فرد، پالیسی ناکام برای آوردن صلح در کشور است


http://0798482312o.niloblog.com/p/4

دنیای امروز پیچیدگی های بسیار ظریف دارد و در قالب سازمانها و ساختار های مغلق و با استراتیژی های دراز مدت کار شان را تعقیب می کنند. اگر دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ ملی در نظر بگیریم ایجاب می کند تا مطابق بازی های موجود، پلان های بلند مدت داشته باشد. تثبیت اتوریته دولت و توسعه قلمرو حاکمیت برمبنای قانون اساسی و آوردن صلح و ثبات دایمی در کشور وابسته به دیدگاه بلند مدت و مدیریت شدة است که مورد پذیرش تمامی مردم این سرزمین باشد. از جانب دیگر نگاه به آینده جامعه تقاضا این را دارد تا مبنای کار ارگان

نمایش ادامه مطلب


گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی


http://0798482312o.niloblog.com/p/3

گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی جوامع در حال جنگ، منازعات و جنایات فراوان را تجربه می کنند. کشتار مردمان بی گناه در حین جنگ، تلفات کودکان و زنان به صورت گروهی، بمباران مناطق مسکونی و غیر نظامی همجنان ده ها جنایات دیگر در تاریخ جوامع در حال جنگ رخ داده است. اما جامعة که در آن حکومت انتخابی موجود بوده و مشکلات تروریستی به شکل نامنظم و مقطعی و در قالب جنگ های گوریلایی و جود داشته باشد، به سختی می شود جنایات علیه بشریت را در آن توجیه نمود. بررسی و توجیه نمودن جنایات که در کش

نمایش ادامه مطلب


خلاء ی رهبر مردمی در جامعه


http://0798482312o.niloblog.com/p/2

آفت بزرگ اجتماعی سیاسی در یک جامعه بیگانگی رهبران از درد ملت شان است. این بی خبری و عدم درک مشکلات مردم از جانب مدیران رده بالای حکومتی عواقب خطرناک برای جامعه داشته و دارد. اشرافیت گرایی و زندگی پشت درهای آهنین کاخ ها مزاج خاص به انسان دست می دهد. ناز پروری، نبود حس کمبودی و نداشتن روحیه درک مشکلات مردم و نگاه به زندگی از عقب پرده های مزین با جواهر، فکر کاخ نشینان را مملو می سازد. اینجاست که به گفتة روسو ارادة خصوصی مدام علیه ارادة عمومی فعالیت می کند، و این اراده بر بنیاد خواست های شخصی یا حد

نمایش ادامه مطلب


استبداد دموکراسی در افغانستان


http://0798482312o.niloblog.com/p/1

جغرافیای که مدتی است بنام افغانستان شهرت دارد، در طول دوران عمرش نظام ها و حکومت های مختلف را آزموده است. حکومت های دیکتاتوری و اریسطو کرات، فئودالی و اشرافیت گرایی، حکومت های فرد محور خاندانی و میراثی، جمهوری های خود کامه، چب گراها، راستی ها، انقلابی ها، اسلامیست ها و دموکراسی. همه کارکرد منفی و تجربه تلخ آنان در دل تاریخ این سرزمین، گذشتة سیاه و تاریک را نشان می دهد. بعضی از نظام ها طبیعت شان ایحاب می کنند که خشونت محور باشند و مردم به عنوان بستر حاکمیت، محکوم به پیروی بدون قید و شرط آنان معری

نمایش ادامه مطلب