تبرغنک سبز

مطالب مرتبط

دولت آل بویه

افغانستان به کجا می رود؟

افغانستان به کجا می رود؟ دقیقا دو سال است از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد. این مدت مملو است از ناکامی ها و مشکلات بزرگ و فاجعه آفرین. انتحاری های پی در پی در شهر کابل مرکز حکمروایی آقایان دکتر غنی و عبدالله، خواب را از چشمان انسان های این شهر گرفته است؛ هیچ کسی امید ندارد، وقتی صبح از خانه بیرون می شود، که عصر به خانه می آید، یا که راهی خانه ابدی می شود؟. نا امیدی مبتنی بر نا امنی روز افزون در سراسر کشور و بخصوص در بزرگ شهری چون کابل در دیدگان همة شهروندان به وضوح دیده می شود. شهر کابل تبدیل به شه دولت آل بویه

نمایش ادامه مطلب


عاشورا باور، فلسفه و مکتب است؛ نه سنت و عنعنة اجتماعی

حسین از من است و من از حسین، این قول معروف و مشهور پیامبر اسلام است. تحلیل این جملة کوتاه خیلی پویا و ارزنده است. یکی از معانی و برداشت که از این جملة پیامبر می شود این است که امام حسین، عمل و رفتار هایش ادامة فعالیت های پیامبر است. کار امام حسین دقیقا ادامة همان عمل است که آغاز گرش پیامبر اسلام بود. کنش و جبهه گیری امام حسین در برابر طاغوت زمان و فریاد اصلاح دولت و امت اسلامی تداوم راهیست که از حضرت محمد (ص) شروع شده بود. با اندک تفاوت که در زمان پیامبر ظاهر و باطین مخالفان اسلام هویدا بود و سم

نمایش ادامه مطلب


دولت آل بویه

تاریخ آل بویه مقدمه ........... چکیده ........... واژه گان کلیدی …… آل بویه وبستراجتماعی سیاسی ان ............ زنده گی نامه  بنیان گذارآل بویه وچگونگی به حکومت رسیدن انها ..............      الف : آل بویه فارس ............       ب  : آل بویه عراق ...........      ج   : آل بویه ری همدان واصفهان ............. روابط خارجی وداخلی حکومت آل بویه ................ آ ل بویه وگسترش فرهنگ وتمدن اسلامی .......... نقش حکومت آ ل بویه درگسترش تشیع ................ عوامل فروپاشی حکومت ..........

نمایش ادامه مطلب


محراقی ساختن فرد، پالیسی ناکام برای آوردن صلح در کشور است

دنیای امروز پیچیدگی های بسیار ظریف دارد و در قالب سازمانها و ساختار های مغلق و با استراتیژی های دراز مدت کار شان را تعقیب می کنند. اگر دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ ملی در نظر بگیریم ایجاب می کند تا مطابق بازی های موجود، پلان های بلند مدت داشته باشد. تثبیت اتوریته دولت و توسعه قلمرو حاکمیت برمبنای قانون اساسی و آوردن صلح و ثبات دایمی در کشور وابسته به دیدگاه بلند مدت و مدیریت شدة است که مورد پذیرش تمامی مردم این سرزمین باشد. از جانب دیگر نگاه به آینده جامعه تقاضا این را دارد تا مبنای کار ارگان

نمایش ادامه مطلب