تبرغنک سبز

مطالب مرتبط

دولت آل بویه

آخرین جستجوها

دولت آل بویه


http://0798482312o.niloblog.com/p/9

تاریخ آل بویه مقدمه ........... چکیده ........... واژه گان کلیدی …… آل بویه وبستراجتماعی سیاسی ان ............ زنده گی نامه  بنیان گذارآل بویه وچگونگی به حکومت رسیدن انها ..............      الف : آل بویه فارس ............       ب  : آل بویه عراق ...........      ج   : آل بویه ری همدان واصفهان ............. روابط خارجی وداخلی حکومت آل بویه ................ آ ل بویه وگسترش فرهنگ وتمدن اسلامی .......... نقش حکومت آ ل بویه درگسترش تشیع ................ عوامل فروپاشی حکومت ..........

نمایش ادامه مطلب


محراقی ساختن فرد، پالیسی ناکام برای آوردن صلح در کشور است


http://0798482312o.niloblog.com/p/4

دنیای امروز پیچیدگی های بسیار ظریف دارد و در قالب سازمانها و ساختار های مغلق و با استراتیژی های دراز مدت کار شان را تعقیب می کنند. اگر دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ ملی در نظر بگیریم ایجاب می کند تا مطابق بازی های موجود، پلان های بلند مدت داشته باشد. تثبیت اتوریته دولت و توسعه قلمرو حاکمیت برمبنای قانون اساسی و آوردن صلح و ثبات دایمی در کشور وابسته به دیدگاه بلند مدت و مدیریت شدة است که مورد پذیرش تمامی مردم این سرزمین باشد. از جانب دیگر نگاه به آینده جامعه تقاضا این را دارد تا مبنای کار ارگان

نمایش ادامه مطلب